Hayvancılık Mevzuatı / Tebliğler / 26.07.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ
 
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Tebliğ, süt verimini artırmak amacıyla süt sığırlarına uygulanabilen, fakat sözkonusu hayvanları bazı hastalıklara karşı predispoze hale getirdiği ve istenmeyen etkileri sebebiyle hayvan refahını olumsuz yönde etkilediği için; Sığır Somatotropin Hormonu’nun yasaklanmasına dair hükümleri kapsar.
Hukuki Dayanak
 
Madde 2- Bu Tebliğ, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ile 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’na Yeniden Bazı Hükümler İlavesine Dair 3940 sayılı Kanun’a dayanılarak çıkarılmıştır.
 
 
Sığır Somatotropin Hormonu’nun Yasaklanması
 
 
Madde 3- Sığır somatotropin hormonunun sığırlara uygulanması ve piyasaya arz edilmesi yasaktır. Bu maddeyi içeren ve sığırlarda süt verimini arttırmak amacıyla daha önce alınan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzar ruhsatları iptal edilmiş sayılır.
İstisnai Hüküm
Madde 4- Bakanlığın izni ile bu hormonun test ve araştırmalarda kullanılması ve yurt içinde piyasaya arz edilmemek üzere imali, ihracı veya ithali bu Tebliğ kapsamı dışındadır.
 
 
Cezalar
 
 
Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerine uymayanlar hakkında; bu Tebliğin “Hukuki Dayanak” başlıklı Maddesinde bahsedilen mevzuat hükümleri uygulanır.
 
 
Yürürlük
Madde 6- Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.